LQA Managementadvies
Postbus 1016
1810 KA Alkmaar
Tel: 06 - 51 31 53 54
Email: m.louter@lqa.nl

U bevindt zich hier: Voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Definities
   In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
    a. LQA: LQA Managementadvies.
    b. Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan LQA opdracht heeft gegeven tot het (doen) verrichten van werkzaamheden of leveren diensten en / of goederen.
  2. Algemeen
    a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming (inclusief offertes), de inhoud en de nakoming van alle tussen de cliënt en LQA gesloten overeenkomsten.
    b. Algemene Voorwaarden van de cliënt zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dat met uitsluiting van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing is.
  3. Zorgvuldigheid, geheimhouding en personeel
    a. Iedere overeenkomst wordt door LQA naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. Aangezien de toepassing van door LQA verrichte studies en uitgebrachte adviezen afhankelijk is van velerlei door LQA niet te beïnvloeden factoren, kan LQA geen garantie geven met betrekking tot het effect daarvan. De door LQA op basis van uitgevoerde doorlichtingen, uitgesproken waardering van veiliheids-, kwaliteits-, en andere programma’s of activiteiten is gerelateerd aan de door LQA gehanteerde methodiek en geeft geen absoluut oordeel over het desbetreffende aspect van de organisatie van opdrachtgever.
    b. LQA zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. LQA is tegenover derden verplicht tot geheimhouding van informatie van en / of betreffende opdrachtgever, die een vertrouwelijk karakter heeft. Buiten deze geheimhouding valt:
    • Alle informatie, die gevraagd of vereist wordt c.q. kan worden door bevoegde autoriteiten;
    • Alle informatie, die openbaar is en niet in een afzonderlijke overeenkomst is beperkt.
    c. De door LQA vervaardigde rapporten en daarbij verstrekte informatie, middelen, gehanteerde methodieken e.d. mogen door de cliënt slechts gebruikt worden ten behoeve van het specifiek doel, voor zover door de cliënt aangegeven, waarvoor de LQA rapportage is geschied. Behoudens in geval het aan cliënt schriftelijk is toegestaan door LQA, is het de cliënt niet geoorloofd om de door LQA vervaardigde rapporten en daarbij verstrekte informatie, middelen e.d. te kopiëren en / of aan derden ter kennis te brengen.
    d. LQA zal geen medewerker van een opdrachtgever, die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst tussen LQA en opdrachtgever, in dienst nemen dan op zijn vroegst twaalf maanden na afloop van de betreffende overeenkomst. Evenmin zal de cliënt gedurende dezelfde periode een bij de uitvoering van die overeenkomst betrokken LQA medewerker in dienst nemen.
  4. Totstandkomen van de overeenkomst
    a. Tenzij door LQA anders is vermeld heeft iedere offerte van LQA een geldigheidsduur van 60 kalenderdagen.
    b. Offertes en overeenkomsten van respectievelijk met LQA zijn slechts bindend indien zij van de zijde van LQA schriftelijk worden gedaan door de daartoe krachtens Wet en / of statuten bevoegde personen.
    c. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht LQA niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
  5. Verplichtingen van de opdrachtgever
    a. Cliënt is verplicht om voor eigen rekening alle informatie te verstrekken, die noodzakelijk is voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst door LQA.
    b. De cliënt is bij de uitvoering van de overeenkomst door LQA gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige uitvoering door LQA mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het toelaten van LQA medewerkers alwaar dit noodzakelijk is en het (desgevraagd) ter beschikking stellen van passende werkruimte, telefooncapaciteit en bescheiden administratieve assistentie aan de LQA medewerkers.
    c. Bij niet naleven door de cliënt van het in artikel 5 lid b. bepaalde, is een overeenkomst uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de cliënt in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door LQA nodig is. LQA is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten bevoegd van de overeenkomst op te schorten totdat de cliënt dit verzuim heeft hersteld.
  6. Termijnen
    a. De tussen LQA en de cliënt overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst zijn slechts een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn(en) betreft / betreffen. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is LQA eerst in verzuim nadat de cliënt haar in gebreke heeft gesteld.
    b. De binding van LQA aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien de cliënt wijziging in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud LQA in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door LQA opgestelde tijdschema’s.
  7. Wijzigingen in aard en omvang van de werkzaamheden tengevolge van externe oorzaken
    a. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden in de betreffende wettelijke regelingen. Tevens kunnen aan de zijde van de cliënt de omstandigheden zijn veranderd ten opzichte van die welke aanwezig waren ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien deze veranderingen redelijkerwijs niet hadden kunnen worden voorzien door LQA en meer of andere werkzaamheden voor LQA ten gevolge hebben, zal LQA de daarmee samenhangende kosten aan de cliënt in rekening brengen.
    b. Onverlet het bepaalde in artikel 6 geldt dat – indien LQA ten gevolge van de aan de cliënt toe te rekenen omstandigheden tussentijds te wijzigen – LQA gerechtigd is de daarmee samenhangende kosten aan de cliënt in rekening te brengen.
  8. Wijzigingen in aard en omvang van de werkzaamheden tengevolge van bij LQA interne omstandigheden
    a. Na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot door LQA gehanteerde normen en standaarden ter zake de uitvoering van de werkzaamheden. Deze wijzigingen kunnen leiden tot meer of andere werkzaamheden dan redelijkerwijs door LQA was te voorzien bij het aangaan van de overeenkomst, alsdan zal LQA de cliënt onverwijld in kennis stellen van de andere en / of meerdere werkzaamheden onder opgave van de daarmee gepaard gaande kosten.
    b. De cliënt heeft gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde mededeling de mogelijkheid tot beëindiging van de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan LQA. In een dergelijk geval is de cliënt aan LQA verschuldigd alle door LQA tot het moment van ontvangst vaan voormelde schriftelijke kennisgeving kosten onder meer wegens eventueel reeds verrichte werkzaamheden.
    c. Ingeval de overeenkomst niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid de cliënt wordt beëindigd, geeft de cliënt te kennen in te stemmen met de door LQA voorgestelde werkwijze en de daarmee gepaard gaande (extra) kosten.
  9. Nadere opdrachten
   Nadere opdrachten zijdes de cliënt voor het verrichten door LQA van meer en / of andere diensten dan die welke zijn overeengekomen met LQA, kunnen uitsluitend tot een overeenkomst leiden op de wijze als voorzien in artikel 4.
  10. Honorering
    a. LQA zal aan de cliënt een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de – op basis van tijdsbesteding – verrichte diensten. Tevens is de cliënt gehouden de door LQA gemaakte kosten te vergoeden.
    b. LQA is gerechtigd redelijke, door haar gehanteerde tariefverhogingen tussentijds aan de cliënt door te berekenen.
    c. De met de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaande kosten, welke niet tot het honorarium van LQA behoren, worden zonder enige opslag ten behoeve van LQA doorberekend aan de opdrachtgever. Een uitzondering op het vorenstaande wordt gevormd door kosten met betrekking tot werkzaamheden, welke in opdracht van de cliënt en onder beheer van LQA worden uitgevoerd door derde(n), voor dergelijke werkzaamheden wordt door LQA – behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst – 15% van het honorarium van deze derde(n) als beheerskosten aan de cliënt in rekening gebracht.
    d. Eventueel toepasselijke belastingen en heffingen worden door LQA aan de cliënt doorberekend. Belastingen en heffingen in het buitenland, waarvoor ten behoeve van LQA geen restitutie mogelijk is, zullen eveneens aan de cliënt in rekening worden gebracht.
    e. Bij de uitvoering van iedere overeenkomst zullen door LQA maximaal twee exemplaren van de door haar opgestelde rapporten zonder verdere kosten aan de cliënt ter beschikking worden gesteld. Nabestellingen van de vervaardigde rapporten kunnen aan de cliënt tegen kostprijs worden verstrekt.
  11. Betaling en facturering
    a. Behoudens andersluidende overeenkomst vindt facturering van door LQA geleverde diensten en goederen plaats na de uitvoering van de overeenkomst dan wel maandelijks voor het in de betreffende maand uitgevoerde deel van de overeenkomst indien de uitvoering van de overeenkomst meer dan 30 kalenderdagen in beslag neemt.
    b. De cliënt is gehouden de facturen van LQA binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder enige schuldvergelijking te voldoen.
    c. Indien de cliënt niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn betaalt, is LQA gerechtigd 1,5% rente per maand in rekening te brengen aan de cliënt (vermeerderd met BTW).
    d. Bij niet tijdige betaling als in lid 2 van dit artikel bedoeld, is de cliënt naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 75,00.
    e. De cliënt is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden op eerste verzoek van LQA zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan LQA te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat LQA daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van LQA tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
    f. Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie van de zijde van LQA kunnen geen reden voor de cliënt zijn om betalingen aan LQA op te schorten.
  12. Tussentijdse beëindiging
    a. Met de inachtneming van de volgende leden van dit artikel en met een opzegtermijn van tenminste 28 kalenderdagen zijn partijen gerechtigd eenzijdig een overeenkomst te beëindigen middels een aangetekende brief aan de wederpartij. LQA zal van dit recht uitsluitend gebruik maken indien sprake is van overmacht aan de zijde van LQA.
    b. Ingeval LQA de overeenkomst beëindigt, zal met de cliënt worden afgerekend op basis van de tot dan toe door LQA bestede tijd en gemaakte kosten.
    c. Indien de cliënt de overeenkomst beëindigt na aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door LQA, is de cliënt aan LQA verschuldigd alle door LQA reeds gemaakte kosten, inclusief verrichte werkzaamheden. Daarenboven is de cliënt aan LQA een beëindigingvergoeding verschuldigd ter grootte van de gemiddelde omzet per kalenderdag (van de door LQA aan de cliënt geleverde diensten) gedurende de periode van 28 kalenderdagen voorafgaande aan de opzegging.
    d. Hoogte van de beëindigingvergoeding wordt als volgt bepaald:
    1. Indien de cliënt de overeenkomst opzegt binnen een periode van 21 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden, is de cliënt 100% van het overeengekomen honorarium verschuldigd alsmede alle reeds door LQA gemaakte kosten.
    2. Indien de cliënt binnen een periode van 21 – 60 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst opzegt, is de cliënt 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd alsmede alle reeds dor LQA gemaakte kosten.
    3. Indien de cliënt eerder dan 60 kalenderdagen vóór aanvang van de werkzaamheden de overeenkomst beëindigt, is de cliënt een nader door LQA vast te stellen percentage van het overeengekomen honorarium verschuldigd (met een maximum van 50%) alsmede de eventueel door LQA gemaakte kosten.
  13. Reclame
   Bij op en / of aanmerkingen zijdes de cliënt ten aanzien van de hem door LQA gezonden rekening, dient de cliënt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst daarvan schriftelijk bij LQA te reclameren. Ingeval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door LQA en de toegezonden rekening.
  14. Overmacht
   Tekortkomingen van LQA in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de Wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
  15. Vrijwaring
    a. De cliënt zal LQA vrijwaren ten aanzien van vorderingen van derden die uit de wijze van uitvoering van de opdracht door LQA voortvloeien en / of daarmee verband houden.
    b. De cliënt zal LQA schadeloos stellen met betrekking tot door LQA geleden en / of te lijden schade voortvloeiende uit zodanig gebruik door de cliënt van enig door LQA vervaardigd rapport of advies dat de goede naam en faam van LQA is of dreigt te worden aangetast.
  16. Aansprakelijkheid
    a. LQA aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de cliënt geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van LQA’s verbintenis uit de overeenkomst met cliënt en is beperkt tot maximaal het door LQA in rekening gebrachte honorarium en door haar gemaakte kosten gedurende de laatste 60 dagen voor schriftelijk aansprakelijkheidsstelling door de cliënt aan LQA.
    b. LQA is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf van de opdrachtgever.
    c. LQA is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke LQA door of vanwege de cliënt ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
  17. Geschillen
    a. Bij geschillen over interpretatie van deze voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.
    b. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met LQA aangegaan is Nederlands recht van toepassing.
    c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de cliënt en LQA dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.